Informacje o...

Informacje na temat programu eTwinning.

logo_etwinning

Akcja eTwinning - Łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli

eTwinning jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

eTwinning zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez intensywne stosowanie techniki cyfrowej. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ taka nauka przypomina, na małą skalę, realne życie, które jest wielojęzyczne, wielokulturowe i wyposażone w różnorodne urządzenia cyfrowe. Budzi także świadomość wartości internacjonalizmu w szkole.

eTwinning daje uczniom możliwości rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Rośnie motywacja do nauki języków - głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania. Kontakt z językami mniej popularnymi, rzadziej nauczanymi rozwija kompetencję różnojęzyczną. Tematy są wybierane przez nauczycieli i uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i celami. Nauka staje się bardziej indywidualna i angażująca emocjonalnie. Praca w grupach, zarówno w klasie jak i z partnerami za granicą tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania ich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. Poprzez użycie poczty elektronicznej, czatów i forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. Uczą się pisania tekstów z odnośnikami hipertekstowymi, dodawania grafiki do tekstów elektronicznych, używania skrótów na czatach. W tradycyjnym stylu przygotowują także broszury i książki do druku, różnorodność rodzajów tekstów jest bardzo szeroka. Rozwój językowy w kontaktach społecznych zachodzi równolegle z rozwojem świadomości kulturowej.

eTwinning pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Poszukiwanie tych wartości jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania w latach szkolnych. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania. Uczą się także odróżniać zachowania, które są akceptowane w innej kulturze, chociaż w ich własnej mogą wydawać się dziwne od zachowań, które nie są akceptowalne w żadnej kulturze. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się "obywatelami świata". Korzyści z wczesnych doświadczeń interkulturowych wydają się wpływać na postawę odpowiedzialności demokratycznej przyszłych obywateli, na naturalną akceptację różnorodności kulturowej, której budowanie jest szczególnie ważne dla dzieci z regionów i krajów jednojęzycznych. Warto zauważyć, że wartości kultury ludzkiej wyrażone w językach innych niż ojczysty są podzielane i osiągane za pośrednictwem Internetu, który jest dostępny wszędzie.

eTwinning bazuje na technice - sieci Internet - jako głównym środku komunikacji. Jego użycie urozmaicone, od bardzo prostych programów, takich jak poczta elektroniczna lub pogwarki-czaty do bardziej zaawansowanych, takich jak Systemy Zarządzania Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo. Technika na każdym poziomie musi służyć celowi jej zastosowania: jest używana jako narzędzie w edukacji, ma przysłużyć się do osobistego i społecznego rozwoju uczniów. Dzieci nabywają sprawności technicznych tworząc strony internetowe oraz pliki dźwiękowe i wideo używane na przykład w prezentacjach PowerPoint. Z jednej strony uczniowie mogą docenić potencjał techniki jako środka komunikacji i źródła informacji. Z drugiej strony uczą się brać odpowiedzialność za swoje dzieła publikowane w sieci. Zauważyć za informacje, które wysyłają bezpośrednio w tekstach, które piszą i pośrednio poprzez sposób i styl współpracy. Wczesne doświadczenia w korzystaniu z Internetu w nauce mogą sprzyjać uczestnictwu przez całe życie w kursach na odległość dostępnych na całym świecie.

eTwinning zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów do uczestnictwa we współdziałającej edukacji międzynarodowej. Rozwijanie kompetencji interkulturowych jest oczywiste dla nauczycieli wszystkich języków, ponieważ stanowi główną rację bytu i treść ich pracy, nie wydaje się być oczywiste dla nauczycieli przedmiotów innych niż językowe. Praca nad treściami przedmiotów takich jak matematyka, biologia, nauki ścisłe w językach innych niż ojczysty przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i pracy w innych krajach. Jednak nauczyciele tych przedmiotów mogą mieć problemy z rozwijaniem kompetencji lingwistycznych i interkulturowych, ponieważ nie ma takiej tradycji, brakuje odpowiednich wskazań w programach nauczania oraz o­ni sami mogą odczuwać niedostatek własnej wiedzy i sprawności językowych.

eTwinning zapewnia warunki dla nauczycieli, aby zdobyli doświadczenie we współdziałającym nauczaniu międzynarodowym w przyjaznym, autonomicznym środowisku społecznym. Ponadto, nauczyciele budują świadomość interkulturową, dzielą się przykładami dobrej praktyki, dobrymi przykładami więzi międzynarodowych oraz lepszym rozumieniem problemów, które napotykają. Mają poczucie przynależności do społeczności nauczycieli europejskich, którzy mają podobne podejście do wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji opartej na technice.